Çevre ve Enerji Politikası


Hayata ve gelecek kuşaklara sözümüz

Çocuklarımıza miras bırakacağımız doğaya ve çevremize karşı kendimizi sorumlu hissederiz: Ürün, üretim ve hizmet kaynaklı olumsuz etkilerin meydana gelmemesi ya da en az seviyede olması için çevre ve enerji yönetim sistemlerinin kurulumu ile sürekli iyileştirilmesini hedefleriz.
Bu amaçla;

  • Tüm yasal ve müşteri gereklilikleri yerine getirilir.
  • Atıkların kaynağında önlenmesi ya da en az seviyeye getirilmesi için iyileştirme çalışmaları yapılır. ıı Üretim sürecinden kaynaklanan sera gazı salı nımının azaltılması ve kontrol altında tutulması için gerekli kontroller yapılır ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.
  • Geliştirilen yeni ürün ya da yeni proseslerin çevreye ve enerji performansına etkileri değerlendirilir, etkilerin ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. 
  • Enerji verimliliği, süreçlerin her aşamasında değerlendirilir ve enerji dönüşüm projeleri ile birimler arasında enerji verimliliği sağlanır. 
  • Enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi esas alınır. 
  • Enerji verimliliği ve tasarruf tedbirleri için yapılan çalışmalarla doğal kaynaklar korunur. 
  • Çevre ve enerji yönetimi için hedefler belirlenir, analiz edilir ve iyileştirme çalışmaları ile sürdürülebilirliği sağlanır. 
  • Çevresel etkiler ve sürdürülebilir enerji verimliliği adına yapılacak performans değerlendirmeleri ve hedeflere ulaşmak yönünden yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların temini sağlanır. 
  • Çevre ve enerji performansında sürekli iyileştirmeye önem verilir. 

 Detaylı Ürün Arama